Skip to content Skip to footer

บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ให้กับพนักงาน

บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้น" ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการอบรม และฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทีมวิทยากรชำนาญการจาก บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

Read More

Subscribe for the updates!